FOR, Branschföreningen Svensk Torv

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

 • Fakta om Torv

  Svensk Torv Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

 • Växttorv - Torv är en bra bas för odlingsjord

  Växttorv - Torv är en bra bas för odlingsjord Torv skapar arbetstillfällen i den gröna näringen i hela Sverige.

  Torv har de egenskaper som behövs för framgångsrik odling av växter.

  Torv gör att vi kan förädla restprodukter från samhället till odlingsjord.

  Torv finns tillgänglig i stor volym.

  Det finns en ökad internationell efterfrågan på torv för att möta ett ökande behov på ren, säker och klimatsmart odlingsjord.

 • Energitorv - Torv är ett bra additiv till träbränsle

  Energitorv - Torv är ett bra additiv till träbränsle Torven ökar leveranssäkerheten av energi för Sverige.

  Torven ökar den totala tillgången på bränsle.

  Torv gör att vi kan producera mer el de timmar vi behöver.

  Torv kan ersätta fossila drivmedel.

 • Strötorv - Torv är ett bra strömaterial för djurhållning

  Strötorv - Torv är ett bra strömaterial för djurhållning Torv förhindrar ammoniakbildning.
  Torv är antiseptiskt.
  Torv binder näring och blir utmärkt gödsel.
  Torv kan ersätta halm.

 • Svenskt hållbart torvbruk nu och i framtiden

  Svenskt hållbart torvbruk nu och i framtiden Torv är en efterfrågad råvara för yrkes- och fritidsodling, skogsplantproduktion, djurhållning samt energiproduktion.

  Sverige har gott om torv på redan dikad mark.

  Torvtäkt med obligatorisk efterbehandling stoppar emissioner och ger ökad biologisk mångfald - utan kostnad för skattebetalarna!

  Med en hållbar förvaltning av torv och torvmark kan vi få både en attraktiv resurs och påverka klimatet i en positiv riktning.

  Vi behöver acceptans för torv och nya täkttillstånd!

 • Torv i Sverige

  Torv i Sverige Det finns 10 miljoner ha torvtäckt mark i Sverige. 6 miljoner ha har ett torvlager djupare än 30 cm och räknas som torvmark. Det är 15% av Sveriges yta.

  2,6 miljoner ha är påverkat av dikning. Torvtäkt sker på 12 000 ha, det motsvarar 2 promille av all torvmark.

 • Svenskt hållbart torvbruk behövs

  Svenskt hållbart torvbruk behövs Torv ska ses som en värdefull resurs. Behov av torv finns inom trädgårdsnäringen, fritidsodlingen, skogsbruket, jordbruket och inte minst bioenergisektorn.

  Sverige har gott om torv på redan dikad mark.

  Ett hållbart torvbruk är ett betydligt bättre alternativ än återvätning på många av de redan dikade torvmarkerna.

  Genom att först skörda och ta bort torven och sedan efterbehandla ytorna får vi de största positiva klimateffekterna. De dikade torvmarkerna omvandlas till effektiva kolsänkor med hög biodiversitet.

  Torvtäkt med obligatorisk efterbehandling stoppar växthusgasemissioner och ger ökad biologisk mångfald - utan kostnad för skattebetalarna!

  Branschen har långt över 1000 ha med goda exempel på efterbehandling med ökad biologisk mångfald och kolinlagring.

  Torvbrukets positiva klimateffekter tas idag inte med i Sveriges LULUCF rapportering.

  Vi behöver acceptans för torv och nya täkttillstånd!

 • Efterbehandling I samarbete med markägare, tillsynsmyndighet, länsstyrelse efterbehandlas torvmarken efter avslutad skörd. Vanligast är skogsplantering och ny våtmark med vattenspeglar.

  I och med efterbehandling blir torvtäkten en kolsänka och området blir en värdefull naturmiljö för djur och växter.

 • Sphagnumodling som efterbehandlingsalternativ

  Sphagnumodling som efterbehandlingsalternativ Sabine Jordan, forskare vid SLU i Uppsala leder ett forskningsprojekt där bland annat odling av sphagnum i våtmark ingår.

FOR, Branschföreningen Svensk Torv

c/o Neova Arenavägen 33 121 77  Johanneshov Sverige