Hand som lägger in stenar i en replika av ett ekosystem i en glas glob

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Genom utställare och aktiviteter försöker vi upplysa och medverka till ett mer hållbart ekosystem och den biologiska mångfalden:

Under mässan hålls aktiviteter såsom SM i Fågelholk och föreläsningar om hur man exempelvis gör sin egen jord, skördar vatten i sin trädgård och hur man täckodlar. 
Vi samarbetar med föreningar och organisationer som tar fram rapporter och informationsmaterial för ökad biologisk mångfald. 
I samarbete med Rölunda Gård tar vi fram utställningen Earth Square Meter för att uppmuntra till att omvandla hårdgjord yta till en ytor med växtlighet och liv under och ovan jord. 

 
  • Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

  • Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Källa: Globalamalen.se