Hand som lägger in stenar i en replika av ett ekosystem i en glas glob

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Genom utställare och aktiviteter försöker vi upplysa och medverka till ett mer hållbart ekosystem och den biologiska mångfalden:

 • Under mässan hålls aktiviteter såsom SM i Fågelholk och kurser i hur man bygger ett insektshotell
 • Vi samarbetar med föreningar och organisationer som arbetar med att bl a informera om invasiva arter och hur man kan skörda vatten till sin trädgård.
 • Vi jobbar tillsammans med våra partners och utställare för att sprida kunskap om:
  - Hur man kan bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten.
  - Hur man skyddar den biologiska mångfalden och dess naturliga livsmiljöer
  - Hur man förhindrar invasiva, främmande arter i land- och vattensystem.
 • Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

 • Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Källa: Globalamalen.se